Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swoje 1,5% podatku na leczenie cierpiących zwierząt !!!

Regulamin serwisu

I. O TOWARZYSTWOWETERYNARYJNE.ORG
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego TOWARZYSTWOWETERYNARYJNE.ORG („Serwis”).
2. Tematyka („Tematyka”) „Serwisu” obejmuje wszelkie informacje na temat zwierząt, ich leczenia oraz wszelkie tematy pokrewne.
3. Właścicielem „Serwisu” jest FUNDACJA TOWARZYSTWO WETERYNARYJNE („Fundacja”), z siedzibą w Warszawie 03-743, ul. Kijowska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000406362, REGON: 145937390, NIP: 113-28-52- 456.

II. BRAK OPŁAT I PROWIZJI
1. Korzystanie z „Serwisu” jest bezpłatne.
2. Serwis nie pobiera opłat za świadczone usługi.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Korzystanie z „Serwisu” możliwe jest dzięki urządzeniom elektronicznym wykorzystywanym do łączenia z Internetem, wyposażonych w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania z funkcjonalności oferowanych na stronach internetowych.
2. Użytkownikiem „Serwisu” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
3. Użytkownikami „Serwisu” mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z „Serwisu” oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
5. Fundacja nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
a. Korzystania z „Serwisu” w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam);
c. Niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu;
d. Korzystania z „Serwisu” w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
e. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach „Serwisu” jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Fundację.
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z „Serwisu”.
8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Fundację o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z „Serwisu”.
9. Fundacja może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z „Serwisu”, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.
10. Fundacja dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania „Serwisu”, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy „Serwisu” ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Fundacji.
11. Zakończenie korzystania z „Serwisu” przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
a. z chwilą usunięcia przez użytkownika jego danych z „Serwisu”;
b. z chwilą zakończenia działalności „Serwisu”;
c. w sytuacji czasowego wstrzymania pracy „Serwisu”.

IV. POŁĄCZENIE Z SERWISEM SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”
1. Użytkownik posiadający konto w serwisach społecznościowych, może skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w „Serwisie” dla użytkowników serwisów społecznościowych.
2. Korzystanie z funkcjonalności jest opcjonalne.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania funkcjonalności zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie.
4. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności jest posiadanie konta w serwisach społecznościowych, a tym samym akceptacja postanowień regulaminu tych serwisów.
5. Użytkownik korzystający z funkcjonalności zobowiązuje się do nie wykorzystywania w tym celu konta w serwisach społecznościowych należącego do innej osoby ani konta utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych.
6. Użytkownikowi połączonemu z serwisami społecznościowymi „Serwis” umożliwia:
a. publikowanie informacji na tablicy (wall),
b. dzielenie się informacjami z innymi użytkownikami (share),
7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie działań właściciela serwisu społecznościowego wobec Użytkownika, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do usług związanych z kontem w serwisie społecznościowym, jak również za opóźnienia i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług.
8. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie na potrzeby prawidłowego działania „Serwisu” informacji pobranych za pośrednictwem serwisów społecznośiowych API z jego konta społecznościowego. Szczegółowa i aktualna lista informacji pobieranych z serwisów społecznościowych przedstawiana jest Użytkownikowi do akceptacji podczas pierwszego połączenia z wykorzystaniem natywnych mechanizmów serwisów społecznościowych oraz w dowolnym momencie we właściwym panelu zarządzania kontem serwisu społecznościowego.

V. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ
1. Administratorem danych osobowych użytkowników „Serwisu”, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) („RODO”), jest FUNDACJA TOWARZYSTWO WETERYNARYJNE („Fundacja”), z siedzibą w Warszawie 03-743, ul. Kijowska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000406362, REGON: 145937390, NIP: 113-28-52- 456.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Fundację w celu prowadzenia „Serwisu” i zapewnienia mu sprawnego funkcjonowania.
3. Założenie konta w „Serwisie” możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem odpowiednich pól umieszczonych pod formularzem rejestracyjnym.
4. Użytkownik nie ma prawa do podawania danych osobowych innych osób lub danych osobowych, które są nieprawdziwe.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika:
a. właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
b. kontrahentom handlowym w zakresie, jaki jest wymagany dla prawidłowego wykonania przez nich czynności wynikających z zobowiązań umownych wobec Fundacji, pod warunkiem, że zawarli oni ze Spółką odpowiednie umowy powierzenia danych osobowych, o których mowa w art. 28 RODO
7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej innej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Fundacji lub korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach konta utworzonego w Serwisie. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z „Serwisu” Użytkownik traci możliwość korzystania z „Serwisu”.
9. Fundacja wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z „Serwisu” przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:
a. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie „Serwisu” ponownie wpisywać Loginu oraz Hasła;
b. Tworzenie statystyk oglądalności podstron „Serwisu”.
10. Fundacja oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z „Serwisu”, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Pomimo, iż Fundacja dokłada starań na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji tych danych przez Internet. Dlatego też wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających wirusy, a także innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres tw@TOWARZYSTWOWETERYNARYJNE.ORG.

VI. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem „Serwisu” należy przesłać na adres poczty elektronicznej tw@TOWARZYSTWOWETERYNARYJNE.ORG.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Fundacja rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Fundacja zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Reklamacje będące następstwem nie stosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Fundację rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej „Serwisu” z zastrzeżeniem, że publikacja Ofert zamieszczonych przed wejściem w życie zmiany odbywa się na dotychczasowych zasadach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z „Serwisu”.
2. Usługodawca zastrzega, że „Serwis”, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach „Serwisu” treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Wesprzyj leczenie zwierząt