Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swoje 1,5% podatku na leczenie cierpiących zwierząt !!!

Statut

Prezentowany Statut określa nadrzędne cele Fundacji, jakie realizujemy z myślą o lepszej przyszłości zwierząt towarzyszących. Od kilku lat leczymy czworonogi ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, co stanowi najwyższy priorytet naszych działań. Chcąc zmieniać ludzką świadomość i stosunek do naszych mniejszych braci, edukujemy również społeczeństwo na temat życia i zdrowia zwierząt oraz prowadzimy badania naukowe podnoszące poziom ich egzystencji. Jednocześnie nie zapominamy o tak ważnych aspektach jak ochrona środowiska czy promocja wolontariatu.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 

Fundacja pod nazwą Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne, zwana w dalszej treści statutu Fundacją, została ustanowiona przez Adama Myziaka zwanego dalej Fundatorem w dniu 25.07.2011 r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Julianem Kołakowskim w Warszawie w jego Kancelarii przy ulicy Targowej 15/76, za numerem repertorium A-1710/2011\

 

§2

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
5. Fundacja posiada osobowość prawną.
6. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
8. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

 

§3

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

§4

 

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego – logo Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
4. W swojej działalności dla celów statutowych Fundacja posługuje się mediami elektronicznymi: własną stroną internetową i pocztą elektroniczną, a także współpracuje ze środkami masowego przekazu w sprawach mieszczących się w zakresie działania Fundacji.
5. Fundacja może wydawać i rozpowszechniać materiały informacyjne i reklamowe dotyczące zakresu jej działania – w formie darmowych ulotek, broszur lub reklam przenośnych,
6. W swoich materiałach informacyjnych i reklamowych Fundacja może zamieszczać informacje o swoich dobroczyńcach i sponsorach za ich zgodą wyrażoną na piśmie.
7. Wolontariusze oraz pracownicy Fundacji posługują się imiennymi legitymacjami wydanymi przez Fundację.

 

Rozdział I
Cele i zasady działania Fundacji

 

§5

 

Celem Fundacji jest ochrona środowiska, ochrona zwierząt, edukacja w zakresie opieki  i pomocy zwierzętom oraz wsparcie i rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej  i obywatelskiej, w tym upowszechnianie wolontariatu

 

§6

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. niesienie pomocy, chorym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
2. kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt;
3. upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
4. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką,
5. działanie na rzecz wzrostu aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt;
6. upowszechnienie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa;
7. przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt,
8. udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom chorym , porzuconym i bezdomnym,
9. podejmowanie się zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także w zakresie działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu.
10. prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt towarzyszących między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji tych zwierząt ,
11. niedochodowe prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego,
12. niedochodowe prowadzenie poradnictwa i konsultacji zgodnych z celami Fundacji,
13. popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zwierząt,
14. wspieranie schronisk dla zwierząt,
15. niedochodową działalność szkoleniową, organizowanie konferencji, spotkań, wykładów oraz warsztatów w zakresie udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom pomocy zwierzętom chorym, bezdomnym i porzuconym,
16. zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, udzielanie pomocy finansowej oraz merytorycznej placówkom niosącym pomoc zwierzętom.
17. udzielanie pomocy finansowej oraz merytorycznej placówkom niosącym pomoc zwierzętom.

18. inicjowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich na rzecz opieki nad  zwierzętami, zwiększenie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych, starszych  i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, 

19. promowanie i wspieranie aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej  oraz wolontariatu na rzecz zwierząt, 

20. poprawa jakości życia zwierząt i ich opiekunów, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, starszych i wyłączonych z życia społecznego, 

 

§7

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować:
1. współpracę z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania projektów aktów normatywnych.
2. współpracę z organami ścigania oraz innymi instytucjami (Policja, Straż Miejska etc.) w celu zapobiegania i zwalczania patologii społecznych takich jak np. znęcanie się nad zwierzętami.
3. współpracę w ramach realizacji zadań statutowych Fundacji z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dobra zwierząt w kraju i poza granicami kraju.

 

§8

 

1. Dla osiągnięcie swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, szkoleniowego, informacyjnego, finansowego.
2. Cele statutowe Fundacji realizowane będą na zasadach określonych w uchwałach Zarządu.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

 

§9

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.100,00zł (jeden tysiąc sto złotych zero groszy) na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych oraz utrzymania jej bieżącej działalności.
4. W stosunku do członków Fundacji, członków Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zabrania się:
1) udzielania takim osobom pożyczek lub zabezpieczania ich zobowiązań majątkiem Fundacji;
2) przekazywania takim osobom majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystania majątku Fundacji na rzecz takich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;
4) dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego,
2) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
3) dotacji i subwencji,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5) dochodów z praw majątkowych Fundacji,
6) dochodów ze zbiórek publicznych,
7) dochodów z lokat kapitałowych,
8) dochodów z działalności gospodarczej,
9) nawiązek orzekanych przez Sądy.

 

§10

 

Jeżeli przekazaniu środków majątkowych nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 

§11

 

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na działalność statutową oraz utrzymanie bieżącej działalności Fundacji. Nadwyżka przychodów nad kosztami z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się na działalność określoną w § 5 Statutu Fundacji.

 

§12

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV
Działalność  Fundacji§13

 

1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) niesienia pomocy, chorym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, (PKD 94.99.Z)
2) kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt; (PKD 94.99.Z)
3) upowszechnianie i ochrona praw zwierząt; (PKD 94.99.Z)
4) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką, (PKD 94.99.Z)
5) działanie na rzecz wzrostu aktywności i osobistego zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody i praw zwierząt; (PKD 94.99.Z)
6) upowszechnienie wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw wśród społeczeństwa; (PKD 94.99.Z)
7) przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa i przemocy wobec zwierząt, (PKD 94.99.Z)
8) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom chorym , porzuconym i bezdomnym, (PKD 94.99.Z)
9) podejmowanie się zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także w zakresie działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu. (PKD 94.99.Z)
10) prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt towarzyszących między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji tych zwierząt , (PKD 94.99.Z)
11) niedochodowe prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych szeroko pojętej problematyce ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska naturalnego, , (PKD 94.99.Z)
12) niedochodowe prowadzenie poradnictwa i konsultacji zgodnych z celami Fundacji, , (PKD 94.99.Z)
13) popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zwierząt, , (PKD 94.99.Z)
14) wspieranie schronisk dla zwierząt, (PKD 94.99.Z)
15) niedochodową działalność szkoleniową, organizowanie konferencji, spotkań, wykładów oraz warsztatów w zakresie udzielania pomocy weterynaryjnej zwierzętom pomocy zwierzętom chorym, bezdomnym i porzuconym, , (PKD 94.99.Z)
16) zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, (PKD 94.99.Z)
17) udzielanie pomocy finansowej oraz merytorycznej placówkom oraz osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom. (PKD 94.99.Z)

18) inicjowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich na rzecz opieki nad  zwierzętami, zwiększenie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych, starszych  i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, (PKD 94.99.Z) 

19) promowanie i wspieranie aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, zawodowej i zdrowotnej  oraz wolontariatu na rzecz zwierząt, (PKD 94.99.Z) 

20) poprawa jakości życia zwierząt i ich opiekunów, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, starszych i wyłączonych z życia społecznego, (PKD 94.99.Z) 

2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) niesienia pomocy, chorym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom (PKD 94.99.Z)
2) prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt towarzyszących między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji tych zwierząt , (PKD 94.99.Z)
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem wg PKD jest:
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi(hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
73.1.Z - Reklama
72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
75.00.Z - Działalność Weterynaryjna
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację

 

§14

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
3. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd po akceptacji Rady Fundacji.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienie, jeśli to będzie wymagane przez przepisy prawa.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie akcesoryjności w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział V
Organy fundacji

 

§15

 

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, Fundator oraz Rada Fundacji.
2. Uprawnienia Fundatora są niezbywalne i nie można ich przenieść na inne osoby.

 

§16

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji, składa się od jednej do trzech osób. Członkowie Zarządu powoływani są uchwałą Fundatora na czas nieokreślony.
3. Spośród członków Zarządu, Fundator jednego powołuje do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu stoi na czele Zarządu i kieruje jego pracami.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.
6. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą: odwołania, rezygnacji, bądź śmierci członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację na ręce Fundatora lub Rady Fundacji.
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.
8. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Prezes Zarządu Zawiadamia pozostałych członków Zarządu o posiedzeniu Zarządu w każdy dostępny sposób, w tym telefonicznie lub pocztą elektroniczną wysłaną na adres członków Zarządu.
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że decydujący głos należy do Prezesa Zarządu. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
10. W umowie między Fundacją a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Fundację reprezentuje Fundator albo pełnomocnik powołany uchwałą Fundatora:

 

§17

 

Zarząd Fundacji, poza sprawami wymienionymi w niniejszym Statucie:
1) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania Fundacji,
2) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
6) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo- gospodarczej,
7) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek, fundacji, konsorcjów,
8) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
9) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

 

§18

 

Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej pisemnej zgody Fundatora:
1) sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie, oddanie w użytkowanie, obciążenie lub darowanie jakimkolwiek osobom jakiegokolwiek składnika majątku Fundacji,
2) rozporządzenie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 15.000 zł, kluczowe decyzje co do kierunków rozwoju i działania Fundacji, w szczególności co do obszarów podejmowanej przez Fundację działalności gospodarczej.

 

§19

 

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnionymi sprawami należącymi do zadań Fundacji.

 

§20

 

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków.
2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, którego Rada wybiera spośród swego grona uchwałą podjętą zwykła większością głosów.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji

 

§21

 

1. Rada Fundacji pełni funkcje opiniodawczą i nadzorczą w stosunku do Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej 1 raz w roku. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady. Informacja o terminie posiedzenia Rady, winna zostać przesłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w taki sposób aby dotarła do adresata na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Do zadań Rady należy:
1) ustalenie głównych kierunków działalności Fundacji,
2) kontrola stanu majątkowego Fundacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
6)Zarząd Fundacji może uchwałą powziętą większością 2/3 głosów zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
4. Każdy z członków Rady Fundacji ma jeden głos.
5. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 

§22

 

1. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
1) śmierci członka Rady,
2) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu,
3) skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione umyślnie,
2. Odwołanie członka Rady może nastąpić w każdym czasie w szczególności gdy:
1) z uwagi na chorobę lub inną ułomność fizyczną trwającą przez okres dłuższy niż 3 miesiące nie jest on w stanie sprawować swojej funkcji,
2) utraci pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nienależnie wykonuje funkcję członka Rady,
4) ukończył 70 lat,
5) swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Statutu
3. Członka Rady przed upływem kadencji, na którą został wybrany odwołać może Fundator

 

§23

 

1. Fundator może zmienić statut Fundacji.
2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

§24

 

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Do obowiązków Likwidatora należy:
1) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
3) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
4) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
5) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.
5. Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji.
6. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

 

§25

 

1. W przypadku likwidacji Działalności Gospodarczej Fundacji środki pozostałe po likwidacji zakładu przekazuje się na cele statutowe Fundacji.
2. Do likwidacji należy stosować odpowiednio przepisy kodeksu handlowego.

 

§26

 

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy:
1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 91.46.2003 z poź. zm.);
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z 2003 roku , z poź. zm.)
Statut wchodzi z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.

Wesprzyj leczenie zwierząt