Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swoje 1,5% podatku na leczenie cierpiących zwierząt !!!

Zasady Wsparcia

Formularz Zgłoszeniowy

Wsparcie świadczone przez Fundację obejmuje pomoc lekarsko – weterynaryjną zwierzętom, których właściciele pozostają w trudnej sytuacji materialnej, porzuconym oraz przebywającym w domach tymczasowych. W pierwszej kolejności opieką obejmujemy jednak zwierzęta najbardziej cierpiące, których stan zdrowia może zagrażać ich życiu. W razie braku możliwości jej udzielenia, czworonogi kierujemy do lecznic współpracujących z Fundacją bądź placówek przez nas wskazanych. Osoby starające się o wsparcie Fundacji mogą zostać poproszone o wykazanie swojej sytuacji materialnej, natomiast właściciel, który już otrzyma pomoc, zobowiązany jest do dalszej opieki nad pupilem, a w pewnych wypadkach do kontynuacji leczenia zwierzęcia z własnych środków, aż do momentu pełnej rekonwalescencji czworonoga.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Fundacji, przedstawiającym szczegółowo zasady udzielonej pomocy.

 

Dodatkowe informacje
Oświadczam, że:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne z siedzibą w Warszawie 03-734 przy ul. Kijowskiej 11 (dalej zwana FTW);
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu popularyzacji działalności FTW oraz do celów informacyjnych i marketingowych realizowanych przez FTW i jej partnerów. W zakresie tego celu przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych;
  3. na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu dochodzenie lub obrony ewentualnych roszczeń;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa wskazujących termin przedawnienia roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom którym powierzono przetwarzanie danych w ramach współpracy;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do przeniesienia danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 7. Decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak powstrzymanie się od ich przekazania Fundacji uniemożliwi rozpatrzenie niniejszej prośby.

W przypadku, gdy podane powyżej dane lub informacje okażą się nieprawdziwe, zostanie to potraktowane jako wyłudzenie i zostanie zgłoszone właściwym organom ścigania. Niezależnie Fundacja Towarzystwo Weterynaryjne podejmie kroki prawne w celu odzyskania utraconych funduszy.

Wesprzyj leczenie zwierząt