Wesprzyj leczenie zwierząt 86 2030 0045 1110 0000 0331 0040
Przekaż swój 1% podatku na leczenie cierpiących zwierząt !!!

Rada Naukowa

W trosce o rzetelność naszych działań zaprosiliśmy do współpracy polskich specjalistów ze świata nauki. Powołana Rada Naukowa, składająca się z wybitnych autorytetów w swoich dziedzinach, w profesjonalny sposób nadzoruje oraz wspiera swoją fachową wiedzą i doświadczeniem prowadzone przez nas akcje edukacyjne i społeczne. Rada jako organ doradczy czuwa również merytorycznie nad realizowanymi projektami badawczymi i naukowymi. Jej członkowie biorą czynny udział w badaniach klinicznych i obserwacyjnych, opiniują badania konsumencie oraz przegotowują bądź autoryzują publikacje i raporty Fundacji.

Prof. dr hab. Andrzej Marian Wernicki

Prof. dr hab. Andrzej Marian Wernicki

Urodzony 15 sierpnia 1951r., w Lublinie. 27 marca 1976 r., ukończył Wydział Weterynaryjny, Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie uzyskując dyplom lekarza weterynarii z wynikiem dobrym. Pracę w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych rozpoczął od 1 grudnia 1975 roku jako student, na etacie inżynieryjno-technicznym a od 1 maja 1976 r., na stanowisku asystenta stażysty. Na podstawie przedłożonej dysertacji doktorskiej pt „Poziom immunoglobulin w surowicy, siarze i mleku występowanie kolibakteriozy” – 27 stycznia 1983 roku otrzymał stopień doktora nauk weterynaryjnych oraz awans na stanowisko adiunkta. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Immunoprofilaktyka zakażeń przewodu pokarmowego cieląt z wykorzystaniem antygenu K99 E. coli jako stymulatora homologicznych i ksenogenicznych przeciwciał swoistych”, uzyskał w dniu 30 czerwca 1994 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie epizootiologii. Stanowisko profesora nadzwyczajnego AR w Lublinie uzyskał 1 października 1997 r. Tytuł naukowy profesora otrzymał w dniu 17 listopada 2003r. Od 1 października 2007 r., pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. W roku 1997 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu Prewencji weterynaryjnej i higieny pasz oraz Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej. Od 2008 roku pełni funkcję krajowego kierownika specjalizacji Prewencja Weterynaryjna i Higiena Pasz. 

Od 1 września 1996 do 30 sierpnia 2002 r. (dwie kadencje) – był prodziekanem ds. Studenckich i dydaktyki, a od 1 września 2002 do 30 sierpnia 2008 r., (dwie kadencje) - Dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Od 1 lutego 1995 r., do chwili obecnej kieruje Zakładem Prewencji Weterynaryjnej, (obecnie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków). Od 1 października 2010 r., pełni funkcję Dyrektora Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydz. Med. Wet. UP w Lublinie. 

W latach 1996 – 2000 r. uczestniczył w pracach Sekcji Weterynaryjnej Komitetu Badań Naukowych, Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych (P06), w czasie trwania 7 konkursów projektów badawczych. Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ekspert w projekcie systemowym pn. „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu Kapitał Ludzki. 

Odpowiedzialny za realizację przedmiotów: Prewencja weterynaryjna oraz Immunologia na Wydziale Med. Wet. oraz Immunologia i Biotechnologia w diagnostyce i leczeniu zwierząt na Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii. Autor lub współautor ponad 150 publikacji eksperymentalnych, przeglądów piśmiennictwa, komunikatów na zjazdy i kongresy naukowe oraz ekspertyz klinicznych i sądowych. 

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Pol. Stow. Bujatrycznego, Lubelskiej Izby Lek-Wet.; Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, na kadencję 2003-2006 oraz 2011 – 2014 r. Promotor 7 zakończonych oraz 2 w końcowym etapie realizacji prac doktorskich, 12 prac magisterskich oraz 15 inżynierskich. Recenzent 8 prac doktorskich 5 prac habilitacyjnych oraz wniosku na profesora zwyczajnego, kilkunastu prac licencjackich i magisterskich. Współautor podręcznika Profilaktyka ogólna w wielkostadnym chowie zwierząt, PWRiL 1984, oraz Immunologia porównawcza i rozwojowa zwierząt, PWN, 2000).
Członek Rady Programowej czasopisma: Polish Journal of Veterinary Sciences oraz Journal of Veterinary Science & Animal Husbandry. Recenzent kilkudziesięciu krajowych projektów badawczych oraz publikacji. Członek Komisji Oceniającej Uczelni UP w Lublinie na kadencję (2008-2012r.)

Przedstawiciel wydziału do Senatu UP w Lublinie. Przewodniczący senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (2012 - 2016r.). Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych w kadencji 2008 - 2012 r.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000 r.), Odznaką Honorową AR w Lublinie oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Nagrodzony przez JM Rektora za osiągnięcia naukowe – w roku 2004, 2009, 2013, działalność naukową i dydaktyczną – w roku 1978, 1979, 1981, 1983, 1986, dydaktyczną i organizacyjną – 1989, 1998 oraz organizacyjną w roku 2004, 2005, 2006, 2007 2008

Więcej
dr hab., prof. nadzw. Damian Józefiak

dr hab., prof. nadzw. Damian Józefiak

Dyscyplina naukowa: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo; Mikrobiologia przewodu pokarmowego; Odżywianie organizmów zwierzęcych; Doradztwo zootechniczne; Technologia produkcji mieszanek paszowych; Kynologia; Żywienie psów. 
Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: wpływ czynników żywieniowych na mikroflorę układu pokarmowego zwierząt nieprzeżuwających; modele infekcyjne; technologia produkcji mieszanek paszowych; technologia produkcji pasz z wykorzystaniem procesów HTST oraz żywienie zwierząt ulubionych i egzotycznych. Posiada znajomość metod badawczych takich jak: tradycyjne metody mikrobiologiczne; metody molekularne (PCR, Real-Time PCR, Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ); chromatografia gazowa (GC) oraz modele infekcyjne.

Więcej
dr hab. n. med., Prof. nadzw. Janusz Kocki

dr hab. n. med., Prof. nadzw. Janusz Kocki

Dyscyplina naukowa: genetyka kliniczna, pediatria.
Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej. Należy do Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Państwowej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego’’. Angażuje się w działalność społeczną, jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’. Jest członkiem komitetu organizacyjnego konferencji ,,Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska’’ oraz uczestnikiem i prelegentem wielu kongresów i konwencji m.in. ,,Autyzm w ujęciu personalistycznym - ku dorosłości dzieci z autyzmem" czy ,,Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyny Personalizowanej’’. Należy również do komitetu naukowego Światowego Dnia Autyzmu.

Więcej
dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

Dyscypilna naukowa: parazytologia, genetyka, lek roślinny.
P.o. kierownika Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego; obecnie prowadzi badania nad regulacją zmian w poziomach; ekspresji genów związanych z apoptozą, zjawiskiem oporności wielolekowej i chorobą Alzheimera. Wice-prezes Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, przewodnicząca Sekcji Nauk Farmaceutycznych PAN Oddział w Lublinie, Recenzentka wielu publikacji naukowych; Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego min. międzynarodowej cyklicznej konferencji „Plant the source of research material”, Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz z otwartym Seminarium Nauk o Życiu, Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Przyrodników ,,Rolnictwo, Żywność, Zdrowie’’, Członek Komitetu Naukowego IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Wyzwania pediatrii XXI wieku. Widzę, słyszę, czuję… ale nie zawsze’’; Członek Komitetu Naukowego i Organizacyjnego cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej „Medycyna Personalizowa”; Członek Prezydium Komitetu Organizacyjnego 57 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego i wielu innych.

Więcej
dr hab. inż. prof. nadzw. Remigiusz Wiśniewski

dr hab. inż. prof. nadzw. Remigiusz Wiśniewski

Dziedzina naukowa: nauki społeczne. Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie.
Autor publikacji, książek, artykułów, programów nauczania z zakresu bezpieczeństwa społecznego. Jego badania skupiają się m.in. na obywatelskiej sytuacji psychosocjologicznej. Od lat penetruje obszar edukacji społecznej, wskazując potrzebę budowy nowej koncepcji świadomościowej. Członek redakcji najstarszego w Polsce czasopisma dla nauczycieli pt. Ruch Pedagogiczny wydawanego w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (dawniej Szkoła Wyższa Związku Nauczycielstwa Polskiego). Jest członkiem Rady naukowej czasopisma Edukacja otwarta, redaktorem działu „O nowy kształt edukacji”. Recenzentem klasyfikowanych na międzynarodowych listach czasopism Security and defence, a także recenzentem i członkiem rady International Journal of New Economics and Social Sciences  (IJONESS) w Międzynarodowym Instytucie Innowacji.

Więcej
Wesprzyj leczenie zwierząt